Case Report


The application of laparoscopic ultrasound-guided intervention in renal hybrid surgery: case report

Xu Shi, Heng Li, Tianrun Ye, Zheng Liu, Xinwu Cui, Yang Yu, Shaogang Wang

Download Citation