Original Article


Comparing the diagnostic value of 68Ga-prostate-specific membrane antigen PET/CT and multiparametric MRI in pelvic lymph node metastasis of locally advanced prostate cancer

Zezhong Xiong, Yue Ge, Sheng Ma, Yanan Wang, Le Li, Zheng Chao, Xia Wang, Manan Sulaiman, Cong Li, Yang Luan, Chunguang Yang, Xing Zeng, Gan Yu, Sijuan Zou, Xiaohua Zhu, Shaogang Wang, Zhiquan Hu, Qin Yang, Baolong Qin, Zhihua Wang

Download Citation