Original Article


Wearing high heels with an appropriate height is protective for pelvic floor function

Yangyun Wang, Chaoliang Shi, Wei Jiao, Wandong Yu, Guowei Shi, Junhua Zheng

Download Citation