Original Article


Efficacy and safety of platelet-rich plasma (PRP) in erectile dysfunction (ED): a systematic review and meta-analysis

Haotian Huang, Jiao Qin, Zhi Wen, Yang Liu, Caixia Chen, Chongjian Wang, Hongyuan Li, Xuesong Yang

Download Citation