Original Article


Risk factors for distant metastasis and prognosis of the penile cancer with distant metastasis

Zheng Zhu, Xuan Zhou, Mengchi Yu, Rong Cong, Yichun Wang, Xiang Zhou, Chengjian Ji, Jiaochen Luan, Liangyu Yao, Wei Wang, Ninghong Song

Download Citation