Vol 10, No 11 (November 26, 2021): Translational Andrology and Urology

Original Article

Neuroinflammatory gene expression analysis reveals potential novel mediators and treatment targets in interstitial cystitis with Hunner lesions
Glenn T. Werneburg, Karen S. Keslar, Paige Gotwald, Johnathan Doolittle, Sarah C. Vij, Byron H. Lee, Daniel A. Shoskes
Cine magnetic resonance urography and Whitaker test: dynamic visualized and quantified tools in ileal ureter replacement
Xinfei Li, Xiang Wang, Teng Li, Weijie Zhu, Mingming Ma, Kunlin Yang, Zhihua Li, Juan Wu, He Wang, Limin Liao, Xuesong Li, Liqun Zhou
An experimental model of the epithelial to mesenchymal transition and pro-fibrogenesis in urothelial cells related to bladder pain syndrome/interstitial cystitis
Xing-Wei Jin, Qi-Zhang Wang, Yang Zhao, Bo-Ke Liu, Xiang Zhang, Xian-Jin Wang, Guo-Liang Lu, Jun-Wei Pan, Yuan Shao
Prognostic significance of pseudocapsule status in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors
Wei Xi, Yingyong Hou, Xiaoyi Hu, Yu Xia, Shuai Jiang, Hang Wang, Qi Bai, Jun Hou, Jianming Guo
Initial experiences with preoperative three-dimensional image reconstruction technology in laparoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction
Weijie Zhu, Shengwei Xiong, Chunru Xu, Zhenpeng Zhu, Zhihua Li, Lei Zhang, Hua Guan, Yanbo Huang, Peng Zhang, Hongjian Zhu, Jian Lin, Xuesong Li, Liqun Zhou
Can circumcision be avoided in adult male with phimosis? Results of the PhimoStopTM prospective trial
Marco Carilli, Anastasios D. Asimakopoulos, Serena Pastore, Stefano Germani, Luca Orecchia, Enrico Finazzi Agrò, Roberto Miano
Construction of diagnostic and subtyping models for renal cell carcinoma by genome-wide DNA methylation profiles
Jianye Zhang, Jian Fan, Ping Wang, Guangzhe Ge, Juan Li, Jie Qi, Wenwen Kong, Yanqing Gong, Shiming He, Weimin Ci, Xuesong Li, Liqun Zhou
A retrospective analysis of ureteropelvic junction obstructions in patients with horseshoe kidney
Mohamed Ibrahim Ahmed Elmaadawy, Sang Woon Kim, Sung Ku Kang, Sang Won Han, Yong Seung Lee
A novel approach in creating nephrostomy using a double-lumen access sheath during endoscopic combined intrarenal surgery
Rei Unno, Kazumi Taguchi, Shuzo Hamamoto, Tatsuya Hattori, Kengo Kawase, Tomoki Okada, Ryosuke Chaya, Yutaro Tanaka, Teruaki Sugino, Taiki Kato, Toshiki Etani, Ryosuke Ando, Atsushi Okada, Takahiro Yasui
Exploration the potential mechanism of the SIRT1 and its target gene FOXO1/PPARGC1A in uteropelvic junction obstruction
Qian Zhao, Ge Liu, Xiaoming Yin, Xu Fan, Yi Yang
Identifying prognostic signatures in the microenvironment of prostate cancer
Guoliang Lu, Weijing Cai, Xiaojing Wang, Baoxing Huang, Yang Zhao, Yuan Shao, Dawei Wang
Lidocaine exerts anticancer activity in bladder cancer by targeting isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase (ICMT)
Xiaodan Teng, Yang Liu, Liping Wang, Guonian Wang
Systematic review & meta-analysis of positron emission tomography/computed tomography and bone scan in the diagnosis of prostate lesions
Jiafu Wang, Yue Han, Lin Lin, Linhan Zhang, Jin Li, Huiqi Gao, Peng Fu
Stemness-associated senescence genes as potential novel risk factors for papillary renal cell carcinoma
Yiwen Zhang, Yujia Liu, Xiaoping Hu, Feifeng Song, Shuilian Zheng, Xiaowei Zheng, Jiao Sun, Li Li, Ping Huang
Role of BCAR4 in prostate cancer cell autophagy
Zhiping Cai, Yapei Wu, Guanqun Ju, Gangmin Wang, Bing Liu
miR-200a-3p facilitates bladder cancer cell proliferation by targeting the A20 gene
Pei Wan, Zhilin Chen, Minzhi Huang, Huiming Jiang, Huajun Wu, Kaihua Zhong, Guodong Ding, Bing Wang
Inflammation induced by lipopolysaccharide advanced androgen receptor expression and epithelial-mesenchymal transition progress in prostatitis and prostate cancer
Guang-Chun Wang, Tian-Run Huang, Ke-Yi Wang, Zong-Lin Wu, Jin-Bo Xie, Hou-Liang Zhang, Lei Yin, Wen-Long Tang, Bo Peng
The effect of HES130/0.4 sodium chloride solution on kidney function following early fluid resuscitation in shock patients
Haiyan Jiang, Yuting Ren, Guangdong Qi, Yue Wang, Cheng Xu, Guomin Mao, Guiwen Liang, Dajun Yan, Yan Yan, Yansong Dong, Zhongwei Huang, Lei Qi